Статут

Врз основа на овластувањето дадено со одлука на Собранието на АДИНГ АД СКОПЈЕ од 25.05.2006 год., Надзорниот одбор на друштвото го утврди пречистениот текст на Статутот на друштвото кој го содржи:

- Статутот усвоен од Собранието на ден 01.03.2005 год.
- одлука на Собранието за зголемување на основната главнина од средствата на друштвото со измена на статут од 16.11.2005 год.
- одлука на Собранието за поделба на акции со измена на статут од 25.05.2006 год.
- одлука на Собранието за измена на статутот од 14.05.2010 година
- одлука на Собранието за измена на статутот од 21.05.2013 година

  Статут за АДИНГ PDF формат