Image

„Стимулирано автогено само-залекување на цементни материјали со примена на летечка пепел и кристало-образувачки адитиви”

„Стимулирано автогено само-залекување на цементни материјали со примена на летечка пепел и кристало-образувачки адитиви” Ирина СТЕФАНОВСКА (2023) Преземете ја публикацијата овде ...

Повеќе
Image

„Санација на разладна кула во термо електраната РЕК Битола”

 „Санација на разладна кула во термо електраната РЕК Битола”  Иванчо Симоновски (2022)  Преземете ја публикацијата овде ...

Повеќе
Image

„Споредба на перформанси на различни видови материјали за санација и нивна примена”

 „Споредба на перформанси на различни видови материјали за санација и нивна примена”  Филип Попорданоски (2022)  Преземете ја публикацијата овде ...

Повеќе
Image

„Принципи, методи, материјали и примери за санација и заштита на хидро-технички тунели според европски норми”

„Принципи, методи, материјали и примери за санација и заштита на хидро-технички тунели според европски норми”  Златко Зафировски, Никола Узунов (2022)  Преземете ја публикациј...

Повеќе
Image

„Својства на самовградливиот бетон со летачка пепел“

„Својства на самовградливиот бетон со летачка пепел“ Ивица Стоиловски, Тони Аранѓеловски, Блаже Дуковски (2022) Преземете ја публикацијата овде ...

Повеќе
Image

„Проценка на состојба, анализа, димензионирање и мерки за санација на постоен армиранобетонски аквадукт согласно еврокодови“

„Проценка на состојба, анализа, димензионирање и мерки за санација на постоен армиранобетонски аквадукт согласно еврокодови“ Христијан Грујоски, Сергеј Чурилов (2022) Преземете ја публи...

Повеќе
Image

„Влијанието на летачката пепел на клучните карактеристики на самовградливиот бетон“, ИНДИС Нови Сад, 2021

„Влијанието на летачката пепел на клучните карактеристики на самовградливиот бетон“  мр.Ивица Стоиловски, проф. Д-р. Тони Аранѓеловски, инж. Блаже Дуковски (2021)  Преземетe ј...

Повеќе
Image

Врска помеѓу бетони со различни карактеристики

„Врска помеѓу бетони со различни карактеристики“ Никола Узунов, Горан Марковски (2019) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање Елена ДУМОВА-ЈОВАНОСКА, Сергеј ЧУРИЛОВ, Вероника ШЕНДОВА, Лидија КРСТЕВСКА, Бојан ДАМЧЕВСКИ, Диме ЈАНЧЕВ (2019)  Преземи ја публикацијата о...

Повеќе
Image

Карактеристики на површински заштитни облоги за бетон, врз база на акрилни и епоксидни врзива

Карактеристики на површински заштитни облоги за бетон, врз база на акрилни и епоксидни врзива инж.Ивана Арангеловска, инж. Никола Узунов (2018) Преземетe ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Aнализа на влијанието на перформансите на бетонот и врзните средства на врската стар-нов бетон /експериментални испитувања и светско искуство

Aнализа на влијанието на перформансите на бетонот и врзните средства на врската стар-нов бетон /експериментални испитувања и светско искуство Никола Узунов (2017) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Механичко однесување на армирана ѕидарија со малтер за репарација

Механичко однесување на армирана ѕидарија со малтер за репарација Бојан Дамчевски, Сергеј Чурилов, Елена Думова-Јованоска (2017) Преземи публикација овде. ...

Повеќе
Image

Санација, репарација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со ЕN 1504

Санација, репарација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со ЕN 1504 Бојан Дамчевски (2015) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Современи материјали за конструктивно врзување /дефинирање, тестирање, перформанси и ускладеност со европскиот стандард EN 1504-4/

Современи материјали за конструктивно врзување /дефинирање, тестирање, перформанси и ускладеност со европскиот стандард EN 1504-4/  Никола Узунов (2015) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот Никола Узунов; Предраг Караманолевски (2011) Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции Никола Узунов; Стеван Митревски (2011)   Преземи ја публикацијата овде. ...

Повеќе
Image

Санација на брана кај каменолом и производствен погон за бакар „Бучим“ Радовиш

Санација на брана кај каменолом и производствен погон за бакар „Бучим“ Радовиш со користење на специфични хемиски материјали ...

Повеќе
Image

Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан

Преземи публикација - Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан  Б.Дуковски, С.Смилевски, С.Миниќ ...

Повеќе