Управување

Управувањето е организирано според двостепениот систем. Управувањето се остварува преку органите на друштвото:

• Собрание на акционери
• Надзорен одбор
• Управен одбор

Секој од овие органи е потполно самостоен со строго разграничени надлежности. Членувањето во нив е во согласност со важечките законски прописи.

Управен одбор

Image

Петровски Зоран

дипл. инж. арх. CV

Претседател на Управен одбор и генерален директор на друштвото

Цеков Даниел

дипл. град. инж. CV

Заменик претседател на Управен одбор и заменик генерален директор 

Image

Вања Дончева Рајатоска

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

Атанасовски Горан

дипл. економист.  CV

Член на Управен одбор и извршен директор

Диме Јанчев

дипл. инж. тех.  CV

Член на Управен одбор и извршен директор