Image17 Јул 2019

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции

Kарбонизацијата како една од основните причини за оштетувања и деградација на армиранобетонските к-ции

Никола Узунов; Стеван Митревски (2011)  

Преземи ја публикацијата овде.