Суперфлуид 21M1M

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа кој овозможува екстремно висока редукција на вода во бетонската мешавина. Се применува за изготвување на бетони со екстремно високи почетни и крајни јакосни карактеристики, висока механичка и хемиска отпорност, висока класа на конзистенција и самозбивачки бетони.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид М1
Image
Суперфлуид M1M
Image
Суперфлуид T
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид 21МС ЕКО