Zapošljeni i radni odnosi

• DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

Društvo nije zatvoreno za nova zapošljavanja i stalno ima novih zapošljavanja mladih i stručnih kadrova. Približno isti broj zapošljenih odlazi u penziju ili im prestaje radni odnos kao strukturni ili organizacioni višak. Na taj način se menja kvalifikaciona i starosna struktura zapošljenih.

• EDUKACIJA KADRA

U društvu se posebno vodi računa o usavršavanju personala preko finansiranja doobuke i specijalizacije kadrova u vidu raznih formi edukacija. Obuka za korišćenje različitih softverskih alata je obavezna za najveći broj zapošljenih. Edukacija po pitanju novina u određenim oblastima uglavnom se odvija preko poseta i učešća na seminarima i sajmovima u zemlji i inostranstvu, nabavke stručne literature, kao i redovnih pretplata na renomirana stručna izdanja.

• OSTVARIVANJE PRAVA PREKO KOLEKTIVNIH UGOVORA

Zapošljeni svoja prava i obaveze ostvaruju u okviru Kolektivnog ugovora potpisanog sa sindikalnom organizacijom kao ravnopravnim partnerom u ugovaranjima, saglasno Granskom ugovoru i Zakonu o radnim odnosima.