Upravljanje

UPRAVLJANJE JE ORGANIZOVANO PO DVOSTEPENOM SISTEMU.
Upravljanje se ostvaruje preko organa društva:
• Skupština akcionara
• Nadzorni odbor
• Upravni odbor
Svaki od ovih organa je u potpunosti nezavistan sa strogo razgraničenim nadležnostima.
Članstvo u njima je u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.

Upravni odbor

Image

Petrovski Zoran

dipl.ing.arh. CV

Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor društva

Cekov Daniel

dipl.ing.građ. CV

Zamenik predsednika Upravnog odbora i zamenik generalnog direktora

Image
Dončeva Rajatoska Vanja

dipl.ing.arh. CV

Član Upravnog odbora i upravnik Biro Proekt Dooel, Skopje

Atanasovski Goran

dipl.ecc. CV

Član Upravnog odbora i izvršni direktor 

Jancev Dime 

dipl.ing.tehn. CV

Član Upravnog odbora i izvršni direktor