Image5 Мај 2023

АДИНГ за новите трендови во цементната и индустријата за производство на бетон, на „Стручно советување во организација на ДИМК, ИМС и Градежен Факултет Белград“ одржано во Р. Србија

На 21.04.2023, во свечената сала на Градежниот Факултет во Белград, се одржа стручно советување на тема: “НОВ ПРИСТАП ВО ОЦЕНУВАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСТОЈАНОСТА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА БЕТОНОТ”, во организација на ДИМК (Друштво за испитување на материјали и конструкции), ИМС (Институт за испитување материјали) и Градежен Факултет Белград.